Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 27 Nov 2023 av Elin L Östlund

Motion till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma år 2005


Färingsö Rididrott har lämnat en motion till Stockholms Läns Ridsportförbunds distriktsstämma år 2002, rörande skattemyndigheternas uppfattning att ridning är en sport enbart för besuttna, som därigenom beskattas som en personalvårdsförmån.

Distriktsstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås med motiveringen att frågan ska drivas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Såvitt vi känner till har distriktsstyrelsen inte tagit upp frågan centralt och därför lämnar vi in denna motion. Motionen från år 2002 bifogas (bilaga 1).

Reglerna rörande skattefrihet för motion och annan friskvård framgår av skatteverkets meddelanden (SKV M 2004:28 pkt 3.6.1). Skattefriheten omfattar inte sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, vilket sägs gälla ridning. Bedömningen är helt orimlig, åtminstone vad avser ridning som sker i organiserade former på en ridskola. Sådan ridning kan jämställas med andra skattebefriade aktiviteter på sk motionsanläggningar. I det sammanhanget må särskilt framhållas ridningens dokumenterade hälsoeffekter, då aktiviteten sker tillsammans med ett levande väsen, hästen.

Vi yrkar att förbundsstämman uppdrar åt styrelsen att arbeta för att ridning blir en skattebefriad personalvårdsförmån.

Stockholm den 28 mars 2005

Elin Lindgren           Kristina Åkerblom

 

Färingsö Rididrotts styrelse tillstyrker motionen.

Eknäs den 29 mars 2005

Anniki Strindberg
Sekreterare


Bilaga 1

Motion till Stockholms Läns Ridsportförbunds distriksstämma år 2002

Det är väl bara skattemyndigheterna som betraktar ridning som en sport enbart för besuttna. Att ridning inte jämställs med andra sporter vad avser företags och organisationers möjlighet att betala för sina anställdas sportaktiviteter, tycker vi är både orättvist och upprörande. Det är nu på tiden att vi inom ridsporten ser till att vår sport inte blir utsatt för denna negativa särbehandling.

Vi yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att se till att olägenheten undanröjs.

Eknäs den 15 februari 2002
FÄRINGSÖ RIDIDROTT

Kristina Åkerblom
Ordförande

"Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse föreslår att årsmötet avslår motionen. Frågeställningen är viktig, men skall drivas av Svenska Ridsportförbundet centralt, då det gäller hela landet. Det är inte möjligt för distriktsstyrelsen att uppfylla yrkandet."