Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 27 Nov 2023 av Elin L Östlund

Motion till Stockholms Läns Ridsportförbunds distriktsstämma år 2004


Färingsö Rididrott har i en motion till distriktsstämman 2002 bland annat betonat vikten av att man ser över arbetsformerna inom distriktet. Vi ansåg då att det krävdes ett stort mått av nytänkande och kreativitet för att skapa ändamålsenliga och tidsenliga arbetsformer inom ridsportens organisationer, inte minst för att åstadkomma ett engagemang från ridsportens ungdomar.

Vi yrkade att stämman skulle uppdra åt distriktsstyrelsen att tillsätta en projektgrupp som skulle arbeta med frågor om fördjupat medlemsinflytande och mer tidsenliga arbetsformer. Vi har ännu inte sett några direkta resultat och vill därför komplettera den tidigare motionen enligt följande.

Vi har förstått att det kan finnas vissa svårigheter med att få medlemmar att påta sig förtroendeposter inom distriktet. Detta tycks vara särskilt påtagligt när det gäller de yngre medlemmarna. En lösning, som närmare borde övervägas, är att tidsbestämma uppdragen. Så skulle till exempel ordförandeposterna inom de olika enheterna kunna innehas under en begränsad tidsperiod. För att uppnå erforderlig kontinuitet i de olika styrelsernas arbete skulle man kunna välja en eller flera vice ordföranden som är tänkta som kandidater för ett framtida ordförandeskap. Därigenom skulle man bygga en modell för handledning som skulle göra det lättare även för yngre personer att påta sig mer ansvarsfulla uppgifter inom distriktet.

Vi yrkar att stämman uppdrar åt styrelsen att vid nästa distriktsstämma presenterar en utredning om hur representationen skulle kunna ändras i linje med ovan redovisade idéskiss.

Eknäs den 9 februari 2004
FÄRINGSÖ RIDIDROTT

Kristina Åkerblom Malin Nilsson
Ordförande Ordförande ungdom